The Polish Journal of Aesthetics
The Polish Journal of Aesthetics

Issue 28 (1/2013)

Informacje o tomie i spis treści / About the volume and table of contents

Józef Bremer Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?

Anna Chęćka-Gotkowicz „Profesorowie też potrafią bębnić”. Od demokratyzacji doświadczenia muzycznego po dialog międzykulturowy

Bogna Dowgiałło Piękno według socjologów: socjologia estetyki i estetyka życia społecznego

Janusz Krupiński Determinanty dzieła sztuki jako continuum obrazów

Agnieszka Maj Ciało jako ponowoczesny „projekt estetyczny”

Paweł Możdżyński Tym razem poświęcimy własny kościół. Sacrum w sztuce młodych artystów

Piotr Jan Przybysz Teoria dzieła sztuki Stefana Morawskiego – próba rekonstrukcji

Robert Rogoziecki Prawda dzieła sztuki w dobie jego technicznej reprodukcji. Próba Heideggerowskiej wykładni sztuki masowej

Marcin Szulc „Czy taki diabeł straszny?” Fenomen black metalu i wpływ muzyki metalowej na odbiorców

Izabela Szyroka Idee, w których żyjemy Pamiętnik Stanisława Brzozowskiego jako próba antropologii w nowej sytuacji filozoficznej

Paulina Tendera Platońska paideia w pismach Władysława Stróżewskiego

Diana Wasilewska Między empatią a naukowością dyskursu krytycznego. Młodopolskie i międzywojenne style odbioru twórczości Ksawerego Dunikowskiego

Beata Zgodzińska Grandville a świat muzyczny – wczoraj i dziś (ilustracje do artykułu)

Jerzy Łukaszewicz Krytyka myślenia artystycznego

Dominika Czakon, Paulina Tendera Spotkanie z profesorem Jerzym Łukaszewiczem

Klaudia Adamowicz Kiedy nauka bierze pod rękę kulturę

Aleksandra Andrearczyk Cielesny i egzystencjalny wymiar sztuki

Szymon Bogacz Madhajaka dla analityków. Refleksje wokół książki Jana Westerhoffa

Iwona Krupecka Idea Europy

Patryk Miernik VIII Karmapa Mikja Dordźe Pochodnia madhjamiki szentong w opracowaniu Artura Przybysławskiego

Piotr Jan Przybysz Estetyka jako narracja i metanarracja. Gdańsk 27-28 września 2012 roku

Przemysław Tacik Etyka krańcowego zadłużenia. O książce Magdaleny Kozak Problem zła w filozofii Emmanuela Lévinasa

Monika Trojanowska Odczuwanie przestrzeni, czyli architektura jako lekarstwo

Noty o Autorach / Notes on AuthorsForum

Click here to read Issue 47 (4/2017) "Memory and (Counter) Monuments", edited by Carla Milani Damião and Natalia Anna Michna: Issue 47 (4/2017)


Contact

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

ConferencesZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016